icon Главен сајт  icon Конфигурација  icon Глобална статистика  icon Детална статистика  icon Статистика по време   mk   
Statistics for www.masterfinance.proba.jussieu.fr generated on 24.03.2018

Име на променливата Опис Вредност на променливата
$BBC_MAINSITE Ако е поставена, врска кон дадената локација ќе биде генериранa. Вообичаената вредност е да се покажува кон главниот директориум. Во случај вашиот главен сајт да е на друго место, единствено поставете ја вредноста соодветно.
Примери:
$BBC_MAINSITE = "http://www.myserver.com/"
$BBC_MAINSITE = ".."
$BBC_MAINSITE = "";
..
$BBC_SHOW_CONFIG ББКлон вообичаено ги покажува поставките јавно. Во случај да не сакате тоа да се случува може да го исклучите деактивирајќи ја оваа опција.
Примери: $BBC_SHOW_CONFIG = 1;
$BBC_SHOW_CONFIG = "";
да
$BBC_TITLEBAR Насловот на страната за статистика.
Тој ќе биде ист на сите страни за статистика.
Следните променливи се дозволени:
 • %SERVER: име на серверот,
 • %DATE: моменталната дата.
HTML тагови се дозволени.
Примери:
$BBC_TITLEBAR = "Статистика за %SERVER генерирано на %DATE";
$BBC_TITLEBAR = "Мојата статистика за %DATE изгледаат вака:";
Statistics for www.masterfinance.proba.jussieu.fr generated on 24.03.2018
$BBC_LANGUAGE Вообичаениот јазик на ББКлон, во случај да не е специфициран од прелистувачот. Подржани се следните јазици:

ar, bg, bs, ca, cs, da, de, el, en, es, fi, fr, hu, id, it, ja, ko, lt, mk, nb, nl, pl, pt, pt-br, ro, ru, sk, sl, sv, th, tr, ua, zh-cn and zh-tw

en
$BBC_MAXTIME Оваа променлива ја дефинира должината на уникатните посети во секунди. Секоја посета од истиот посетител во овој период ќе се смета како една посета. Вообичаената вредност од 30 минути (1800сек) е дефакто стандард, но во зависност од вашите потреби може да поставите друга вредност.
Примери:
$BBC_MAXTIME = 0;
$BBC_MAXTIME = 1800;
1800
$BBC_MAXVISIBLE Колку ставки сакате да бидат излистани во деталната статистика? Вообичаената вредност е 100. Препорачливо е да не го поставувате ова на повеќе од 500 за да избегнете големи отперетувања на серверот. 100
$BBC_DETAILED_STAT_FIELDS Променливата $BBC_DETAILED_STAT_FIELDS ги поставува колоните кои ќе бидат прикажани во деталната статистика. Можни колони се:
 • id => Х-тиот посетител откога сте почнале да броите
 • time => Времето кога била забележана последната посета
 • visits => Посетите на поединечниот посетител
 • dns => Домаќинот на посетителот
 • ip => ИП адресата на посетителот
 • os => Оперативниот систем (ако е достапен)
 • browser => Прелистувачот
 • ext => Државата или доменот на посетителот
 • referer => Страната од која што дошол посетителот (ако е достапна)
 • page => Последната посетена страна
 • search => Клучниот збор при пребарување ако корисникот користел пребарувач
Истиот редослед по кој ќе ги наведете тука ќе се прикажуваат.
Примери:
$BBC_DETAILED_STAT_FIELDS = "id, time, visits, ip, ext, os, browser";
$BBC_DETAILED_STAT_FIELDS = "date, ext, browser, os, ip";
id, time, ext, dns, visits, os, browser, referer
$BBC_TIME_OFFSET Во случај кога серверот не е во иста временска зона како и вас, можете да го поставите времето во минути со оваа променлива. Негативни вредности ќе го вратат времето назад, позитивни ќе го постават нанапред.
Примери:
$BBC_TIME_OFFSET = 300;
$BBC_TIME_OFFSET = -300;
$BBC_TIME_OFFSET = 0;
не
$BBC_NO_DNS Оваа поставка дефинира дали ИП адресата треба да биде вратена во име на домаќин или не. Иако името на домаќинот може да каже многу за вашиот посетител, сепак пронаѓањето може значително да ви го успори вашиот сајт, ако ДНС серверите се спори, малку или на друг начин недоверливи. Поставуањето на оваа променлива може да го реши проблемот.
Примери:
$BBC_NO_DNS = 1;
$BBC_NO_DNS = "";
не
$BBC_NO_HITS Вообичаено за ББКлон е да ги прикажува сите посети во Временската статистика, бидејќи тоа дава корисна информација за оптеретеноста на серверот. Сепак, ако сакате во оваа статистика да се зимаат во предвид само уникатните посети поставете ја оваа променлива.
Примери:
$BBC_NO_HITS = 1;
$BBC_NO_HITS = "";
не
$BBC_IGNORE_IP Оваа променлива може да се користи за да не се зимаат во предвид определени ИП адреси од статистиката. Ако сакате да додадете повеќе вредности одвоете ги со запирка.
Примери:
$BBC_IGNORE_IP = "127., 192.168.";
$BBC_IGNORE_IP = "";
не
$BBC_IGNORE_REFER Во случај да не сакате некој кој го препорачал вашиот сајт да биде излистан во деталната статистика, можете да наведете еден или повеќе клучни зборови кои ако се совпаѓаат со некој препорачител нема да биде земен во предвид. Ако користите повеќе клучни зборови, ве молам користете запирка за да ги одвоите.
Примери:
$BBC_IGNORE_REFER = "spambot.org, .escort.";
$BBC_IGNORE_REFER = "";
не
$BBC_IGNORE_BOTS Може да ја користите оваа опција за како да се третираат роботите. Вообичаено е да се игнорираат во Топ листите но да се остават во останатите статистики. Ако не сакате воопшто да гледате роботи поставете ја вредноста на 2, тогаш само човечките посети ќе се зимаат во предвид.
Примери:
$BBC_IGNORE_BOTS = 2;
$BBC_IGNORE_BOTS = 1;
$BBC_IGNORE_BOTS = "";
1
$BBC_IGNORE_AGENT Оваа опција дефинира како ББКлон ги распознава посетителите еден од друг. Вообичаено е да се користи само ИП адресата, што дава реални бројки во повеќето случаи. Ако сепак , вашите посетители често сурфаат позади некои помошни сервери, исклучувањето на оваа опција може да даде пореални бројки, бидејќи нов посетител ќе се смета кога и прелистувачот кој го користат ќе се смени.
Примери:
$BBC_IGNORE_AGENT = 1;
$BBC_IGNORE_AGENT = "";
не
$BBC_KILL_STATS Ако некогаш сакате да ги ресетирате статистиките вклучете ја оваа опција и тие ќе се избришат при следната посета. Не заборавајте да ја деактивирате потоа, бидејќи најверојатно ќе забележите невообичаено мал сообраќај. ;).
Примери:
$BBC_KILL_STATS = 1;
$BBC_KILL_STATS = "";
не
$BBC_PURGE_SINGLE Статистиките за домаќините и препорачувачите генерираат големи количини на податоци, претежно генерирани од посетители кои доаѓаат еднаш. Вклчувајќи ја оваа опција можете да ги избришете овие ставки и значително да го намалите access.php без да се примети на вкупните видливи ставки за домаќините и препорачувачите. Овие посети ќе видат броени како „Непознати“ ставки за да се зачува целокупниот резултат.
Примери:
$BBC_PURGE_SINGLE = 1;
$BBC_PURGE_SINGLE = "";
не

BBClone 0.4.9-20091101 © ББКлон тимот - Лиценцирано под GPL Valid XHTML 1.0! Valid CSS! 5.3.3 Valid HTML Tidy!

icon Главен сајт  icon Конфигурација  icon Глобална статистика  icon Детална статистика  icon Статистика по време